IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Poniedziałek 22 lipca 2024

ODWIKŁANE Z PRZEMOCY - BEZPIECZNE

POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA dla doświadczonych PRZEMOCĄ w związku

Więcej...

ODWIKŁANE, POMOCNE, SŁYSZALNE
E-MAILOWY PUNKT POMOCY

Jesteśmy grupą wolontariuszek z różnych stron Polski. Jesteśmy w różnym wieku, pracujemy w różnych zawodach, uczymy się, wykonujemy różne zadania, mamy różne zainteresowania i sytuację życiową. Łączy nas to, że na pewnym etapie życia pokonałyśmy przemoc w naszych związkach. Teraz chcemy pomagać innym kobietom. Naszą misją jest wspieranie ich w wychodzeniu z przemocy. Dobrze wiemy, że odwikłanie się z przemocy to trudny i długotrwały proces. Wiemy też, że jest to możliwe i naprawdę warto.

Zostałyśmy przeszkolone przez Stowarzyszenie Intro w zakresie wsparcia osób dotkniętych przemocą. Pomocy udzielamy bezpłatnie. Udzielamy także pomocy w języku rosyjskim.

Więcej...

ODWIKŁANE Z PRZEMOCY: "MOŻESZ WYJŚĆ Z TEGO PIEKŁA!"

Jesteśmy grupą kilkunastu kobiet z różnych stron Polski, w różnym wieku, pracujemy w różnych zawodach, wykonujemy różne zadania, uczymy się, mamy różne zainteresowania. Doświadczyłyśmy różnych rodzajów przemocy w związku. To, co nas najbardziej łączy, to właśnie ta różnorodność, odwikłanie z przemocowego związku oraz gotowość dzielenia się naszą wiedzą na rzecz wyplątywania się z przemocy i odzyskania siebie.
My odzyskałyśmy siebie, naszą przestrzeń do dalszego rozwoju i wiemy, jak to robić. Przetarłyśmy szlaki.
Zgodnie postanowiłyśmy przekuć nasze doświadczenia w realną pomoc innym uwikłanym kobietom, które przechodzą to, co my dawniej.

Stowarzyszenie "Intro"
Projekt realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG

Więcej...

ODWIKŁANE, POMOCNE, SŁYSZALNE

NABÓR na wolontariat do projektu
"Odwikłane - Pomocne - Słyszalne"
Stowarzyszenia "Intro" - 28.03.2021

Więcej...

Projekt "Odwikłane, pomocne, słyszalne" jest adresowany do kobiet doświadczonych przemocą - zarówno tych, które z przemocą obecnie się borykają, jak i tych, które już sobie poradziły.

Pomoc psychologiczna i prawna

Pomoc psychologiczna ma pomóc w odzyskaniu sprawczości, poczucia własnej wartości, w poradzeniu sobie ze stanami lękowymi i stresem, pomóc zrozumieć uwikłanie i skutki przemocy wciąż obecne w życiu, pomóc uwolnić się z krzywdzących relacji i odbudować granice osobiste.

Pomoc prawna ma wspomóc kobiety doświadczone przemocą w walce o swoje prawa, przygotować do rozpraw, pogłębić świadomość prawną. Możliwe skonsultowanie dokumentów, pomoc w sporządzeniu pism, doradztwo, pomoc w nakreśleniu strategii działań.

Więcej...

Wolni od przemocy 2021

Konsultacje w Punkcie Pomocy
E-MAIL

Więcej...

Punkt Konsultacyjny Wrocław

Więcej...

"Rodzina w niewoli alkoholu/narkotyków - webinar Stowarzyszenia "Intro"
Webinar i czat pomocowy Stowarzyszenia Intro.

W trakcie kolejnego webinaru postaramy się opowiedzieć o tym:
- na czym polega uzależnienie?
- co to jest współuzależnienie?
- jak dzieci odnajdują się w sytuacji, gdy rodzic jest pochłonięty nałogiem?
- jak funkcjonuje rodzina?

Wspomnimy też:
- o metodzie interwencji wobec osoby uzależnionej, przygotowywanej przy pomocy terapeuty.
- o pomocy psychologicznej w poradniach uzależnień, w ośrodkach stacjonarnych,
- o ruchu samopomocy: Al-Anon, AA, NA
- o programie ograniczania picia.

Zastanowimy się, dlaczego zaleca się członkom rodziny zgłosić się na terapię mimo, że osoba uzależniona tego nie chce robić.

Webinar poprowadzi:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka systemowa, od 20 lat pracująca również z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, ponadto z osobami po przemocy, traumach, z osobami w kryzysie, dorosłymi pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych oraz z parami. Prezeska Stowarzyszenia Intro.
Rozmowę będzie moderować:
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Więcej...

"Prawnik dla osób doświadczających przemocy"

Zapraszamy na kolejny webinar, tym razem poruszymy kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy, spróbujemy usystematyzować sobie czym jest przemoc, jaki status ma osoba doświadczająca przemocy w świetle przepisów prawa, a także jakiej pomocy może oczekiwać. Dodatkowo nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na pytanie co zawiera się w pomocy prawnej dla osoby doświadczającej przemocy oraz jakie praktyczne procedury i działania mogą zostać podjęte przy wsparciu prawnika.

Webinar poprowadziły
Julia Jezioro - radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu (WR-2768), od lat związana z organizacjami wspierającymi osoby narażone na wykluczenie społeczne, w tym przede wszystkim doświadczające przemocy domowej, pracująca czynnie zawodowo i od lat świadcząca pomoc prawną również w ramach prywatnej praktyki.

Rozmowę będzie moderować:
Anna Szczepanik - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w trakcie procesu certyfikacji, od lat współpracująca z organizacjami świadczącymi pomoc dla osób doświadczających przemocy. Prowadzi również terapię w ramach własnej praktyki i poradni zdrowia psychicznego.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Więcej...

"Po co psycholog dla osoby doznającej przemocy?"

Zapis webinara naszej organizacji. Od 2004 roku pomagamy osobom doświadczanym przemocą. W czasie webinaru rozmawialiśmy i prezentowaliśmy na slajdach naszą wiedzę o przemocy, o jej szczególnych cechach. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego przemoc wikła i trudno się z niej uwolnić? Gdzie i po co szukać psychologa - w czym może pomóc? Bazowaliśmy na naszych doświadczeniach.

Webinar poprowadziły
MAGDALENA STANIEK - psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat CTPB nr 37), pracująca m.in. w tematyce przemocy i traum, poza tym z nieśmiałością, zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywania. Od lat związana również ze Stowarzyszeniem "Intro"

Rozmowę moderowała:
MAŁGORZATA OSIPCZUK - psycholożka, psychoterapeutka systemowa (certyfikat WTTS nr 081/2012), prezeska Stowarzyszenia Intro.

Webinar organizowany w ramach programu Wolni od Przemocy - dofinansowanego przez Gminę Wrocław

Więcej...

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio"
zaprasza na
VI INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Więzi, które chronią.
Pomoc w obliczu zmian.

Więcej...

WROCŁAWSKA KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY "BIAŁA WSTĄŻKA"

Więcej...

Film "Jeszcze nie koniec"
(reż. Xavier Legrand)

Zapraszamy serdecznie na specjalny, przedpremierowy pokaz nagrodzonego Srebrnym Lwem na festiwalu w Wenecji filmu "Jeszcze nie koniec" (reż. Xavier Legrand).

Po filmie odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów:
Małgorzaty Osipczuk (psycholożka, psychoterapeutka systemowa)
Doroty Seweryn-Stawarz (radczyni prawna specjalizująca się w prawach kobiet)
Agnieszki Wywrot (prawniczka, Centrum Praw Kobiet)

Więcej...

Projekt "Model Wsparcia"

Centrum Integracji Społecznej testuje projekt partnerski Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym. Jego innowacyjność, w tym oś modelu tj. Koordynatorzy Wsparcia, polega na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Więcej...

Artykuły

Czym jest znęcanie się?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Przepisy prawa nie zawierają definicji znęcania się, jest to pojecie dość szerokie. Przestępstwo to jest określone w art. 207 Kodeksu karnego, wedle którego ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Więcej...

Czego i jak może domagać się pokrzywdzony od sprawcy w procesie karnym?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Przede wszystkim osoba pokrzywdzona może mieć w stosunku do sprawcy roszczenia o charakterze materialnym związane z przestępstwem, tj. o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Roszczenia te to przede wszystkim naprawienie powstałej w wyniku przestępstwa szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Więcej...

Obowiązek opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wspólnie z ofiarą

Autor: Mateusz Pietraszewski

W pierwszej kolejności należy podnieść, że obowiązek opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wspólnie z ofiarą jest tzw. środkiem zapobiegawczym. Oznacza to, że stosuje się go, aby zapobiec bezprawnemu wpływaniu przez podejrzanego (oskarżonego) na przebieg postępowania karnego lub w celu zapobieżenia popełnieniu przez niego kolejnego przestępstwa.

Więcej...

Co to są tzw. "czyny przepołowione"?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Niekiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której podobne zachowanie sprawcy przestępstwa raz może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie, a innym razem jako przestępstwo, w zależności od skutków lub innych okoliczności czynu. Czyny takie noszą nazwę tzw. czynów przepołowionych. Generalnie są to czyny, w których dodatkowe kryterium, rzeczowe lub ocenne, wyznacza granicę pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem.

Więcej...

Kiedy niepłacenie alimentów jest przestępstwem?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Bardzo często pojawia się pytanie, czy niepłacenie alimentów jest przestępstwem? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie zawsze, lecz po spełnieniu pewnych przesłanek. Z pewnością przestępstwem nie jest samo niewykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku alimentacyjnego.

Więcej...

Co to są przestępstwa ścigane na wniosek?

Autor: Mateusz Pietraszewski

W prawie karnym wyróżniamy tzw. przestępstwa wnioskowe, tj. przestępstwa ścigane na wniosek uprawnionego podmiotu, najczęściej pokrzywdzonego. Są to przestępstwa, wobec których wniosek uprawnionego jest przesłanką wszczęcia i kontynuowania postępowania karnego.

Więcej...

Podstawowe uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Autor: Mateusz Pietraszewski

Na wstępie zaznaczyć należy, że każda osoba pokrzywdzona przestępstwem jest stroną prowadzonego postępowania przygotowawczego. Ma to istotne znaczenie dla określenia praw i obowiązków takiej osoby. Natomiast postępowaniem przygotowawczym jest ta część postępowania karnego, która prowadzona jest przez prokuraturę lub policję pod nadzorem prokuratury, a jeszcze przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.

Więcej...

Kogo można uznać za osobę pokrzywdzoną

Autor: Mateusz Pietraszewski

Definicję pokrzywdzonego na gruncie prawa karnego zawiera Kodeks postępowania karnego, a brzmi ona następująco: pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Więcej...

Co to są przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Istnieje pewna grupa przestępstw, których ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego (w tzw. trybie prywatnoskargowym). Oznacza to, że prokurator czy Policja co do zasady nie wniosą aktu oskarżenia, lecz możliwość w tym zakresie należy do pokrzywdzonego, który nazywany jest wówczas oskarżycielem prywatnym.

Więcej...

Kiedy spowodowanie wypadku drogowego jest przestępstwem?

Autor: Mateusz Pietraszewski

Niestety często zdarza się, że dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń na drodze, w których ma miejsce zniszczenie mienia, a czasami także poszkodowane są inne osoby. W wyniku takiego sprawca wypadku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Więcej...

UCIEKŁAM DO PRZODU Z TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU"UCIEKŁAM DO PRZODU Z TOKSYCZNEGO ZWIĄZKU"

Z autorką książki "Moje dwie głowy" i bloga pod tym samym tytułem, Mają Friedrich, rozmawia psychoterapeutka Małgorzata Osipczuk

Jeśli już żyjesz w bolesnym, krzywdzącym Cię związku, to w książce "Moje dwie głowy" Mai Friedrich nie znajdziesz pomysłu na to, jak sprawić, by partner lepiej Cię traktował. Autorka bezlitośnie odziera ze złudzeń potencjalne czytelniczki, które liczą na jakiś magiczny lub specjalistyczny sposób na "odtrucie" ich toksycznego, zdeprawowanego partnera. Recepta jest krótka: "UCIEKAJ! Byle do przodu!", choć jak się okazuje nie tak łatwa do zrealizowania. Jednak możliwa - na podstawie własnego doświadczenia i przetrawienia "tony" fachowej literatury Maja daje nie tylko nadzieję na powodzenie takiej zdrowej ucieczki, ale też i cały wachlarz przećwiczonych na samej sobie bardzo życiowych, zaskakująco konkretnych wskazówek. To nie ckliwy amerykański poradnik, pełen trywialnych sloganów - to zestaw survivalowy, opracowany własnym potem i łzami. Przy okazji fantastyczna śmiechoterapia.

Więcej...

BORDERLINE Jak żyć z osobą o skrajnych emocjachBORDERLINE Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach

Premiera 18 marca 2013

Tak w skrócie można opisać relacje z osobą cierpiącą na zaburzenie osobowości typu borderline. Skrajne emocje, wykorzystywanie słabości innych, by osiągnąć swoje cele, czułość przeplatana ze złością. Jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem, gdy ktoś z bliskich cierpi na borderline?

Więcej...

E-pomoc, czyli psycholog on-line

Internet jest bardzo ważnym elementem współczesnego sposobu komunikowania się i nawiązywania społecznych relacji. Granice naszego świata rozszerzyły się, co daje zarówno więcej możliwości, jak i stwarza nowe wyzwania. Globalna sieć bywa też narzędziem oraz środowiskiem pracy, również w przypadku zawodów, które nie kojarzą nam się tak bezwarunkowo z tym medium przekazu.

Więcej...

ROZMOWY O PSYCHOTERAPII
- Spotkania dyskusyjno-rozwojowe w siedzibie Stowarzyszenia INTRO we Wrocławiu

PSYCHOTERAPEUTA - jak dużo wiesz o tym zawodzie? Zastanawiasz się czy związać z nim swoją przyszłość? Ciekawią Cię kulisy tej pracy? Masz ochotę porozmawiać z praktykami na różne tematy związane z psychoterapią? Zapraszamy na spotkania, gdzie w luźnej, życzliwej atmosferze porozmawiamy o praktykowaniu psychoterapii.

Więcej...

Co zamiast klapsa? film dla rodziców

Wybieganie na ulicę, nieustanne kłótnie z rodzeństwem czy rzucanie się na podłogę w supermarkecie. Takie zachowania potrafią wyprowadzić z równowagi niejednego rodzica.

Więcej...

Ogłoszenia

Ośrodki i gabinety

Poradnia psychologiczna online Totylkostrach.pl

Oliwia Mazelewska-Sokołowska

online cała polska, zagranica

IT-SELF Gabinet Poradnictwa i Psychoterapii

Małgorzata Osipczuk

Wrocław

Szkolenia

Jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców

Jak wyzwolić się spod wpływu niedojrzałych emocjonalnie rodziców

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na huśtawce emocji

Na huśtawce emocji

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziewczyno, przestań ciągle przepraszać!

Dziewczyno, przestań ciągle przepraszać!

Laurum

Sex edukacja

Sex edukacja

Laurum

Złożony zespół stresu pourazowego

Złożony zespół stresu pourazowego

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

Krytyczni, wymagający i dysfunkcyjni rodzice

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dogoterapia

Dogoterapia

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Zawód psycholog. Regulacje prawne i etyka zawodowa

Wydawnictwo Naukowe PWN

Profilowanie kryminalne

Profilowanie kryminalne

Wydawnictwo Naukowe PWN

Przekleństwo perfekcjonizmu.
Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej

Wydawnictwo Samo Sedno

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

BĄDŹ NAJLEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE
Jak zbudować związek idealny?

I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE. Jak zbudować związek idealny?

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Nieśmiałość
Zmień myślenie i odważ się być sobą

Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą

Wydawnictwo Samo Sedno

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII
Ujęcie psychodynamiczne

DIAGNOZA W SOCJOTERAPII. Ujęcie psychodynamiczne

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

PEDOFILIA
30 wywiadów z pedofilami

PEDOFILIA. 30 wywiadów z pedofilami

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

W PUŁAPCE MYŚLI

W PUŁAPCE MYŚLI

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Uzdrowić umysł

Uzdrowić umysł

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

TERAPIA SCHEMATÓW Przewodnik praktyka

TERAPIA SCHEMATÓW Przewodnik praktyka

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie

Poczucie własnej wartości. Jak pokochać siebie

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Wprowadzenie do Psychologii LGB

Wprowadzenie do Psychologii LGB

Wydawnictwo Continuo

Uzależnienie
od komputera
i internetu

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU U DZIECI I MŁODZIEŹY

Wydawnictwo Hachette

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl