IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Poniedziałek 22 lipca 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Projekt "Model Wsparcia"

Projekt "Model Wsparcia"

Centrum Integracji Społecznej testuje projekt partnerski Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym. Jego innowacyjność, w tym oś modelu tj. Koordynatorzy Wsparcia, polega na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Zrekrutowano 10 osób, które  wzięły udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany oraz elementów coachingu (w sumie 85h szkoleniowych). Po ukończeniu tych szkoleń zostały wybrane 3 najbardziej odpowiednie osoby, które zostały zatrudnione w charakterze Koordynatorów Wsparcia. Ich zadaniem jest wdrożenie Programu Zmiany wobec 15 uczestniczek projektu przez okres 6 miesięcy. Towarzyszą oni uczestniczce projektu w zależności od jej indywidualnych potrzeb - podczas wybranych zajęć szkoleniowych, przy adaptacji na miejscu praktyk, a także poza godzinami planowanej aktywizacji.

Produktem finalnym projektu będzie Model Wsparcia, który ma być narzędziem:

  • aktywizacji niezatrudnionych kobiet po 50 r. ż. doświadczającym przemocy dedykowanym gminnym zespołom interdyscyplinarnym,
  • wzmacniającym współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej  oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,
  • podnoszącym efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,
  • integrującym i scalającym działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączającym w nie sektor prywatny.
  • zwiększającym udział NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,
  • zwiększającym szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz aktywizującym je społecznie i zawodowo.

Szczegółowe informacje na temat projektu mogą Państwo znaleźć na stronie www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl.
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bieżące informacje o podejmowanych w ramach projektu działań, zapraszamy do kontaktu:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław

tel. 71/782 35 17
e-mail: alina.radziuk@cis.wroclaw.pl

Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych  i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

więcej informacji: http://modelwsparcia.cis.wroclaw.pl

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl