IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Piątek 24 maja 2024

Szukaj w portalu

Wszystkie strony...

Baza danych na temat dostępnej pomocy na terenie miasta Wrocławia - DLA RODZIN Z PROBLEMAMI UZALEŻNIENIA

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI UZALEŻNIENIA

ALKOHOL - PORADNIE I ODDZIAŁY:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia

 • Podwale 13, Wrocław
 • tel. 071-355-69-32
 • czynna: PN-PT 8.00-17.00, po godz. 17.00 odbywają się zajęcia grupowe

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 • ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław
 • tel. 326-67-30 do -35
 • czynna: PN - PT 8.00-20.00

Poradnia Odwykowa NZOZ Centrum PRACTIMED

 • ul. Pabianicka 25, Wrocław
 • tel. 071-79-83-646

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (WOTUiW)

 • Wyb. Korzeniowskiego 18, Wrocław
 • sekretariat tel. 071-329-26-71
 • Wojewódzka Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia WOTUiW
  tel. 071-329-13-82 lub 071-329-14-60 wew. 300
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień WOTUiW
  tel. 071-329-14-60, wew. 279 - koordynator oddziału: mgr Dorota Majlich, wew. 276, 289 - pokój terapeutów
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień WOTUiW
  tel. 071-329-14-60 wew. 280
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych WOTUiW
  tel. 071-329-14-60 wew. 285

ALKOHOL - KLUBY ABSTYNENTA:

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub "STARÓWKA"

 • Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław
 • tel. 071-322-61-91

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "SAMOPOMOC"

 • ul. Henrykowska 2, 50-503 Wrocław
 • tel. 071-333-86-79

Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości "ODNOWA"

Alkohol - wykaz mityngów grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików - grupy AA:

Alkohol - wykaz mityngów grup samopomocowych Al-Anon - dla bliskich i rodzin osób uzależnionych:

NARKOTYKI - Poradnie i Ośrodki:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Narkotyków

 • Wybrzeże Korzeniowskiego 18, Wrocław
 • tel. 329-14-60 w. 250
 • pon, śr, pt - 9.00-14.30, wt, czw - 9.00-18.00
 • pomoc leczniczo-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych (kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków resocjalizacyjnych, terapia ambulatoryjna)
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu HIV/AIDS (terapia wspierająca dla osób zakażonych)
 • prowadzenie poradnictwa dla osób używających substancji uzależniających

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN
Centrum Interwencji Kryzysowej

 • ul. Skoczylasa 8, 54-071 Wrocław-Leśnica
 • tel. 071-349-15-56
 • karan.wroclaw@op.pl
 • Poradnia rodzinna i uzależnień - od poniedziałku do piątku 9.00-19.00
 • Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień - od poniedziałku do piątku 8.00-19.00
 • Świetlica środowiskowa
 • Hostel całodobowy

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "Monar"

 • ul. Trzebnicka 17, Wrocław
 • tel./fax 321-05-52
 • pon, czw - 9.00-15.00, wt, śr, pt - 11.00-17.00
 • informacje i konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających, w tym dla nosicieli wirusa HIV
 • kierowanie na oddziały detoksykacyjne i do ośrodków leczenia uzależnień
 • młodzieżowe grupy wsparcia
 • grupy wsparcia dla neofitów po leczeniu
 • poradnictwo dla rodziców

Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży "Monar"

 • ul. Jarzębinowa 14/16, Wrocław
 • tel. 071-337-24-08
 • placówka stacjonarnej terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających, w tym dla nosicieli wirusa HIV.

Młodzieżowy Klub Abstynenta Stowarzyszenia JESTEM

 • ul. Sienkiewicza 116/1, Wrocław
 • tel. 071-328-31-64, 0-603-429-151
 • zajęcia grupowe dla młodzieży,
 • zajęcia w pracowni artystyczno-plastycznej
 • grupy spotkaniowe dla osób eksperymentujących z narkotykami
 • spotkania z psychologiem
 • terapia rodzin
 • konsultacje z terapeutą uzależnień
 • poradnictwo w sprawie uzależnień
 • kawiarenka

Osiedlowy Klub Terapeutyczny "Swoje miejsce" Stowarzyszenia WYSPA

 • ul. Więckowskiego 10/2, Wrocław
 • tel. 071-321-05-52, 071-341-31-90
 • spotkania młodzieży - 3 razy w tygodniu
 • wyjazdy rekreacyjne - raz w miesiącu
 • obóz terapeutyczny - raz w roku
 • spotkania grupy neofitów - raz w tygodniu
 • spotkania grupy rodziców - raz na dwa tygodnie

Poradnia Profilaktyki Uzależnień Towarzystwa "Powrót z U"

 • ul. Paulińska 16/2, Wrocław
 • tel. 071-329-18-22
 • pon - pt od 16.00 do 19.00

NARKOTYKI - grupa samopomocowa NA (Anonimowi Narkomani):

Grupa "Czysty Dzień"

 • ul. Św. Antoniego, przy kościele Św. Mikołaja, w sali nr 5, Wrocław
 • środy 17.00-19.00
 • piątki 17.30-19.30
 • niedziele: 16.30 - 18.30

HAZARD

 • pomoc specjalistów zarówno dla hazardzisty, jak i jego bliskich można uzyskać w ww. poradniach i ośrodkach dla osób uzależnionych od alkoholu,

Grupa samopomocowa Anonimowi Hazardziści

 • ul. Jedności Narodowej 181/1, Wrocław
 • poniedziałek godz. 17.30

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocław, pokój 352,
 • tel. 071-777-78-36
 • fax: 071-777-79-94
 • od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 • e-mail: wzd@um.wroc.pl
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest z ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. Komisja dysponuje adresami placówek oraz miejsc bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, udzielających schronienia oraz materiałami edukacyjnymi. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji - na miejscu możliwość pobrania druków wniosków i pomoc w ich wypełnieniu.

<< powrót

Wszystkie strony...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl